Zaznacz stronę

W tym tygodniu kończymy nasz cykl dotyczący czasu pracy kierowców.

ZAŁOGA KILKUOSOBOWA

Załoga kilkuosobowa – w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu. Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa. (art. 4 lit. o rozp. 561/2006).

W ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin (art. 8 ust. 5 rozp. 561/2006).

 
  Kierowca 1 Kierowca 2
przerwa dzienna przerwa dzienna

Okres

30 – godzinny

inna praca 1 godzina przerwa dzienna (nie w pojeździe)
czas jazdy 4,5 godziny obecność w pojeździe 4,5 godziny
przerwa + obecność w pojeździe 4,5 godziny czas jazdy 4,5 godziny
czas jazdy 4,5 godziny przerwa + obecność w pojeździe 4,5 godziny
przerwa + obecność w pojeździe 4,5 godziny czas jazdy 4,5 godziny
czas jazdy 1 godzina przerwa + obecność w pojeździe 1 godzina
przerwa 1 godzina czas jazdy 1 godzina
przerwa dzienna (9 godzin) przerwa dzienna (9 godzin)

POCIĄGI I PROMY

Regularny dzienny odpoczynek może być przerwany nie więcej niż dwa razy pod warunkiem, iż przerwa w odbywaniu dziennego odpoczynku nie trwa dłużej niż jedna godzina w sumie; pozwala kierowcy na wjazd i zjazd z promu/pociągu. W przypadku, gdy regularny dzienny odpoczynek jest przerywany w ten sposób, kierowcę nadal obowiązuje 11 (jedenaście) godzin odpoczynku w sumie.

przykład:

 
przerwa
2 godziny
jazda/inna praca (wjazd na pociąg lub prom) 30 minut przerwa (na promie lub pociągu) 7 godzin jazda/inna praca (zjazd z promu lub pociągu) 30 minut przerwa
2 godziny

CZĘŚĆ I – WYJĄTKI ROZPORZĄDZENIA 561/2006

G.1

Na mocy art. 3 Rozporządzenia nr. 561/2006 (WE) niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego wykonywanego:

►  pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km;

►  pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;

►  pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;

►  pojazdami używanymi w razie wypadków lub doprowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej;

►  pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;

►  pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;

►  pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;

►  pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 7,5 ton używanymi do niehandlowego przewozu rzeczy;

►  pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w których są użytkowane, wykorzystywanymi do niehandlowych przewozów osób lub rzeczy.

G.2

Na mocy art. 29 ustawy o czasie pracy kierowców z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr. 92, poz. 879, ze zm.) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącza się ze stosowania art. 5-9 Rozporządzenia nr. 561/2006 (WE) przewozy wskazane w art. 13 ust. 1 ww. rozporządzenia, wykonywane:

►  pojazdami będącymi własnością organów publicznych lub wynajmowanymi przez nie bez kierowcy, w celu wykonywania przewozów drogowych, które nie stanowią konkurencji dla prywatnych przedsiębiorstw transportowych

►  pojazdami używanymi lub wynajmowanymi bez kierowcy przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwa rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa;

►  ciągnikami rolniczymi i leśnymi używanymi w działalności rolniczej lub leśnej, w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa, które jest właścicielem lub użytkownikiem takiego pojazdu;

►  pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, używanymi:

  • przez operatorów świadczących usługi powszechne określone w art. 2 ust. 13 dyrektywy 97/67/WE („operator świadczący usługi powszechne” – podmiot publiczny lub prywatny świadczący powszeczne usługi pocztowe lub wybrane powszechne usługi pocztowe w państwie członkowskim), lub
  • do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy

►  pojazdami poruszającymi się wyłącznie po wyspach o powierzchni nieprzekraczającej 2300 km2 w strefach, które nie sa połączone z resztą terytorium kraju mostem, brodem lub tunelem przeznaczonym dla pojazdów silnikowych;

►  pojazdami używanymi do przewozu rzeczy w promieniu 50 km od bazy przedsiębiorstwa, z napędem na gaz ziemny lub ciekły lub z napędem elektrycznym, o DMC, wraz z przyczepami lub naczepami, nieprzekraczającej 7,5 tony;

►  pojazdami używanymi do nauki jazdy i egzaminów w celu uzyskania prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem, że nie używa się ich do zarobkowego przewozu rzeczy lub osób;

►  pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę, gaz i elektryczność, utrzymaniem i kontrolą dróg, zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywozem, usługami telegraficznymi i  telefonicznymi, nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych oraz wykrywaniem nadajników lub odbiorników radiowych lub telewizyjnych;

►  pojazdami wyposażonymi w 10 lub 17 miejsc siedzących używanych wyłącznie do niehandlowego przewozu osób;

►  specjalistycznymi pojazdami do przewozu wyposażenia cyrków i wesołych miasteczek;

►  specjalnie wyposażonymi pojazdami szczególnego zastosowania, które w podstawowym zakresie służą celom edukacyjnym w czasie postoju;

►  pojazdami używanymi do odbioru mleka z gospodarstw rolnych oraz odwożenia do nich pojemników na mleko lub produktów mlecznych przeznaczonych na pasze zwierzęce;

►  specjalistycznymi pojazdami do przewozu pieniędzy oraz/lub przedmiotów wartościowych;

►  pojazdami używanymi do przewozu odpadów lub tusz zwierzęcych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;

►  pojazdami używanymi wyłącznie na drogach wewnątrz obiektów takich jak porty, obszary międzyportowe oraz terminale kolejowe;

►  pojazdami wykorzystywanymi do przewozu żywych zwierząt z gospodarstw na miejscowe targowiska i z powrotem lub z targowisk do miejscowych rzeźni w promieniu do 50 km.

 

 

Źródło: http://www.trackerinfo.eu/czas-pracy